Tattoo

Previous work by Dena Lazarenko. Photo courtesy of Dena Lazarenko’s Facebook page.